تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - شعری به یاد ماندنی در آستانه روز درختكاری- به دست خود درختی ....

درختکاری

به دست خود درختی می نشانـــــــــــــم

به پایش جوی آبی می كشانـــــــــــــــم

كمی تخم چمن بر روی خاكــــــــــــــش

برای یادگاری می فشانـــــــــــــــــــــــم

درختم كم كم آرد برگ و بـــــــــــــاری

بسازد بر سر خود شاخســـــــــــــاری 

چمن روید درآنجا سبز و خـــــــــــــرم

شود زیر درختم سبـــــــــــــــزه زاری 

به تابستان كه گرما رو نمایـــــــــــــــد

درختم چتر خود را می گشایـــــــــــــد

خنك میسازد آنجا را ز سایــــــــــــــــه

دل هر رهگذر را می ربایـــــــــــــــــد

به پایش خسته ای بی حال و بی تاب

میان روز گرمی می رود خــــــــواب 

شود بیدار و گوید ای كه اینجـــــــــا

درختی كاشتی،روح تو شــــــــــاداب

 عباس یمینی شریف