تبلیغات
.::مجله خبری عشق آباد::. - شعر ای گل لاله...شاعر: احسان ایلخانی شاعر محلی سرای بخش دستگردان

ای گل لاله الهی مو فدای تو برم       مو فدای تو و او چشمای سیاه تو برم

وقتی دمیون گله بزغله ها ر ِ ناز مکنی     مو دلم مخه فدای ناز و ادای تو برم

دریچه ر واکو  تا مو چاربیتیات  بشنوم     ای مِ قربون تو وشعر و صدای تو برم

رو مگیر از مو که مجنون توییم مرگ بابام!!      مو بلاگردون او شرم و حیای تو برم

تو قشنگی به خدا ماتیک و سرمه نمخی      اگرم حنا مخی تا مو حنای تو برم

چارقد  وا کو  تا او زلفات هوای بخوره        ای مو حلق آویز او زلفای سیای تو برم

وقتی با او پنجه هات سینه ی بز ر فشار مدی !       مو دلم مخه فدای غق بزای تو برم!!!!

گوشه ی ابرو ر مگیر او خنجر ر تیزش مکو !   مژه هات کج مکو سرمه ی چشای تو برم

این مانتو چیه همو شنیل کردیت ر بپوش !     یا اصلا هیچه مپوش تا مو قبای تو برم!!

بیا و با عینک دودی روی استره ها ر مگیر       الهی قربون او برق چشای تو برم

مادرت میگفت دیروز دمپاییات سلاخ شده !    تو اشاره کو فقط تا کوش پای تو برم

ورزمین خوردی مگن واز دست وپات زخمی شده     الهی خاک کف او دست و پای تو برم

زبونوم لال اگه یک روز زد و تو مریض شدی    مو دلم مخه خودوم  قرص و دوای تو برم

بره هاتا هم مگن تازگیا مریض شدند       الهی واکسن درد بره های تو برم

نصف شو هی سوت مزه سگات مگیرنم یره !     ای فدای سوت تو، وق سگای تو برم

آسمون ، استره هاش ور تو حسودی مکنن      تو بیا ماه باش تا مو شو سیای تو برم

با هزار ناز و ادا دری جفاییم مکنی    مو فدای تو و این ناز و ادای تو برم

شاعر: احسان ایلخانی